SENDER-hanke

Introduction

Kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi meidän on siirryttävä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Siirtymisen tiellä on kuitenkin vielä useita haasteita. Jotta verkko-operaattorit voivat hallita hyvin hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa, ne tarvitsevat lisää varastointikapasiteettia ja sitä, mitä verkko-operaattorit kutsuvat joustavuudeksi.

Joustavuus on tapa, jolla verkko pystyy hallitsemaan energian tarjonnan ja kysynnän välistä epäsuhtaa tiettynä hetkenä. Siihen voi kuulua ylijäämätuotannon varastointi tai tietyn kuorman kulutuksen sammuttaminen, kunnes tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on jälleen saavutettu. Tämä muuttuu kuitenkin monimutkaisemmaksi, kun mukaan otetaan uusiutuvat energialähteet, koska niiden energiantuotanto ei ole ajallisesti vakio, ja energian varastointiin liittyy vielä ratkaisemattomia kysymyksiä.

Miten voimme siis optimoida uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton sähköverkossa ja samalla varmistaa sen tehokkuuden ja kestävyyden?

SENDER-ohjelmassa otetaan huomioon, että kuluttajat ovat energiamarkkinoiden ytimessä ottamalla heidät suoraan mukaan yhteistuotantoprosessiin muiden energia-alan toimijoiden kanssa proaktiivisten kysyntäjoustomekanismien suunnittelun, kehittämisen ja käytön aikana. Nämä mekanismit yhdistetään monialaisiin ja lisäarvoa tuottaviin palveluihin, jotka määritellään kuluttajien ja kuluttajien mieltymysten mukaan.

Hankkeen tulokset lisäävät verkonhaltijoiden hallinnoimien jakeluverkkojen tehokkuutta ja kapasiteettia parantamalla kuormitusennusteiden laatua ja tarjoamalla pääsyn kuormitusjoustoon, mikä mahdollistaa taajuusvakauden parantamisen, ylikuormituksen hallinnan ja uusiutuvien energialähteiden integraation lisäämisen. Lisäksi joustavuuspotentiaalin rahaksi muuttaminen tapahtuu osallistumalla tasesähkö-/sääntelyvoimamarkkinoille.

SENDER siirtää kysyntään vastaamisen reaktiivisesta proaktiiviseen lähestymistapaan.

 

SENDER Concepts

Kuluttajien osallistaminen

Energiamurroksessa kaikkialla Euroopassa painotetaan yhä enemmän kestäviä energiamuotoja, mikä tarkoittaa, että teknologioista tulee yhä ympäristöystävällisempiä ja että ne pyritään myös mukauttamaan kuluttajien tarpeisiin. Siksi kuluttajien osallistuminen on välttämätöntä energiaratkaisujen suunnittelun alusta alkaen aina niiden toteuttamiseen asti.

SENDER käyttää yhteiskehittämisprosesseja kehittääkseen kuluttajien sitoutumista ja varmistaakseen, että heistä tulee yhteistyökumppaneita kestävien energiapalvelujen suunnittelussa:

 1. Yhteiskehittämisen ohjausryhmät (Co-Creation Steering Groups, CCSG) kokoavat yhteen tärkeimmät sidosryhmät (sekä sisäiset että ulkoiset) kolmessa pilottipaikassa.
 2. Yhteiskehittämisen työpajat (Co-Creation WorkShops , CCWS) keskittyvät kysyntäpuolelle ja SENDER-ratkaisun tarkoituksen ja käytön määrittelyyn.

SENDER Smart Boxin avulla kuluttaja voi hallita kulutusta ja tulla “Prosumeriksi”.

Ennakoivuuden lisäämiseksi ja pitkäaikaisen osallistumisen varmistamiseksi kuluttajat palkitaan räätälöitävällä pakettiratkaisulla: Smart home security & safety.

Tähän sisältyy:

 • Kodin kulunvalvonta
 • Avustettu asuminen, joka mahdollistaa varoitussignaalin lähettämisen naapureille hätätilanteessa.
 • Ja mukavuusjärjestelmä, joka mahdollistaa talon etäohjauksen.

Lisäksi loppukäyttäjät palkitaan joustavuudesta.

SENDER muuttaa kysyntä-/vastejärjestelmän reaktiivisesta järjestelmästä ennakoivaksi järjestelmäksi, koska se toimii aktiivisesti yhteistyössä kuluttajien kanssa ja hallinnoi tehokkaasti sähköverkkoa.

Lisätietoja yhteissuunnittelun ohjausryhmän tuloksista on tulokset-osiossa.

Kysyntäjousto

Kestävillä kysyntäjoustomekanismeilla pyritään käyttämään uusiutuvia energialähteitä kohdeväestön energiankulutuksen kattamiseen. SENDERin tapauksessa keskitytään yksittäisten kotitalouksien kysyntäjoustoon ja erityisesti ennakoivan kysyntäjouston, kotiautomaation, mukavuuden ja turvallisuuden sovellusten kehittämiseen.

Kuluttajatietojen keruun ensimmäinen vaihe toteutetaan kolmella esittelyalueella. Näin saadaan parempi käsitys kulutustottumuksista ja energian kysynnästä. Tätä varten kerättyjä tietoja käsitellään ja tyypilliset kulutustottumukset selvitetään. SENDER-kumppanit jäljentävät nämä tekoälyteknologiaan perustuvien digitaalisten kaksosten avulla, jotta digitaalisten kaksosten kysyntä- ja tarjontaominaisuuksia voidaan ymmärtää paremmin.

Joustavuus

Kestävän tulevaisuuden aikaansaamiseksi siirtyminen pois lämpösähköstä. Tämän siirtymän tiellä on kuitenkin vielä useita haasteita. Jotta hyvin hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa voidaan hallita, verkko-operaattorit tarvitsevat lisää varastointikapasiteettia ja niin sanottua joustavuutta.

Joustavuus on tapa, jolla verkko voi hallita energian kysynnän ja tarjonnan välistä epäsuhtaa tiettynä hetkenä, kunnes tasapaino on jälleen saavutettu.

Tasapainon varmistamisesta tulee kuitenkin monimutkaisempaa, kun uusiutuvia energialähteitä lisätään, koska niiden energiantuotanto ei ole ajallisesti vakio.

Miten voimme siis optimoida uusiutuvien energialähteiden lisäämisen sähköverkkoon ja samalla varmistaa sen tehokkuuden ja kestävyyden?

Kuluttajat ovat energiajärjestelmän ytimessä ja ohjaavat energian kysyntää. He ovat keskeisiä toimijoita, jotka voivat auttaa tässä haasteessa.

Kuluttajat voivat tarjota verkkoon joustavuutta kysyntäjouston avulla.

He voivat esimerkiksi siirtää tietyn sähkönkulutuksen myöhempään aikaan päivästä, jolloin sähköverkkoon kohdistuva paine on pienempi.

 

 

SENDER Smartbox

SENDER kehittää yhdessä loppukäyttäjien tarpeisiin ja mieltymyksiin räätälöityjä seuraavan sukupolven integroituja energiapalvelusovelluksia kysyntäjouston hallintaan ja testaa niitä kolmessa pilottipaikassa.

Jotta asiakkaat voisivat tarjota joustavuutta, SENDER-kumppanit kehittävät älylaatikon, joka asennetaan pilottikohteiden kotitalouksiin keräämään tietoja vuokralaisten energiankulutustottumuksista.

Tietoturva ja yksityisyys ovat keskeinen osa hanketta, jotta kuluttajat voivat luottaa järjestelmään.

Tiedonkeruuseen kuuluu muun muassa lämpötilaa, valaistusvoimakkuutta ja ilmanlaatua koskevia tietoja.

Kaikki nämä tiedot analysoidaan suunnitellulla algoritmilla, joka pystyy tuottamaan erittäin yksityiskohtaisia ennusteita sähkön kysynnästä, mikä helpottaa verkonhaltijoita mukauttamaan reaktioitaan etukäteen.

Lisäksi kerättyjen tietojen avulla luodaan digitaalisia kaksosia, jotka pystyvät heijastamaan kuluttajien käyttäytymistä.

Digitaaliset kaksoset ovat avainasemassa testattaessa hankkeen toistettavuutta pilottipaikkojen ulkopuolella ja varmistettaessa sen pitkän aikavälin mahdollisuudet.

Objectives

Innovatiiviset strategiat kysyntäjoustomekanismien luomiseksi yhdessä kuluttajien kanssa.

10 erilaista sidosryhmää, jotka osallistuvat yhteiseen rakentamiseen kuluttajien ennakoivia kysyntäjoustomekanismeja koskevien yhteisesti luotujen strategioiden avulla.

Viime vuosina on edistytty vain vähän kuluttajien ottamisessa mukaan kysyntäjoustoratkaisujen kehittämiseen, erityisesti yksittäisten kotitalouksien kysyntäjouston osalta. Suurin syy tähän on nykyisten hinta- ja kannustinperusteisten kysyntäjoustomekanismien jäykkä rakenne. Verkoissa sallitaan hyvin vähän joustavuutta, eivätkä kuluttajat osallistu ratkaisujen kehittämiseen. Siksi kuluttajien sitoutuminen on yksi kysyntäjouston tärkeimmistä kysymyksistä Euroopassa, ja SENDER pitää sitä ensisijaisena tavoitteena.

SENDERissä kuluttajien sitoutuminen on eri vaiheissa:

 • Hankkeen aikana kuluttajat asetetaan määrittelyn, suunnittelun ja kehittämisen (WP2-4) ytimeen yhteiskehittämistoimien avulla, ja erityisesti kehitettyihin energiapalveluihin sisältyy taloudellisia ja muita kuin taloudellisia kannustimia;
 • Hankkeen päättymisen jälkeen pitkällä aikavälillä: palvelujen “paketti” tarjoaa kuluttajille lisäarvoa kodin mukavuuden, avustetun asumisen ja kodin turvallisuuden aloilla.

SENDER-hankkeessa yhteiskehittämismekanismeilla pyritään myös kuromaan umpeen teknologian tarjoajien ja kuluttajien välinen kuilu, joten yhteiskehittämistoimiin osallistuu monenlaisia toimijoita. Ohjausryhmät ja työpajat koostuvat energia-alan ammattilaisista (jakeluverkonhaltijat, toimittajat, aggregaattorit, energiaosuuskunnat jne.), mutta myös paikallisista ja yksittäisistä toimijoista (kuluttajajärjestöt, loppukäyttäjät jne.).

Tavoiteindikaattorit: Kuhunkin yhteissuunnittelutyöpajaan osallistuvien sidosryhmien määrä, pilottihankkeeseen lopulta osallistuvien kuluttajien prosenttiosuus.

Innovatiiviset mallit kuluttajamallien tunnistamiseksi ja kulutuksen ennustamiseksi (energiankysyntä).

10 %:n parannus kuormitusennustevirheissä innovatiivisten mallien avulla, joilla tunnistetaan kuluttajamalleja ja ennustetaan kulutusta.

Digitaalitekniikka ja tekoäly ovat yhä kehittyneempiä ja niitä käytetään hyvin laajasti resurssien saatavuuden ennustamiseen (esim. aurinko- ja tuulienergian päivittäiset tai tuntikohtaiset ominaisuudet tietyssä paikassa aurinko- ja tuulienergian saatavuuden ennustamiseksi). Teknologian kehittyminen lisää suorituskykyä ja alentaa kustannuksia. Kysyntäjouston osalta se tapahtuu kuitenkin useimmiten yhdellä tavalla: verkko- ja markkinaoperaattorit lähettävät signaaleja kuluttajille, jotka voivat reagoida.

SENDER-ohjelmassa innovatiivisilla malleilla pyritään kehittämään ennakoivaa kysyntäjoustoa. Tätä varten on tunnistettava kuluttajamallit (WP5 & WP6) ja heidän käyttäytymisensä: antureita, IoT-komponentteja, koneoppimista ja tekoälyalgoritmeja käytetään näiden mallien ja käyttäytymisen ennakoivaan tunnistamiseen tietojen keräämisen ja analysoinnin avulla.

Yhteiskuntatieteellisten tekniikoiden avulla voidaan määritellä kuluttajasegmentit ja hankkeen kannalta merkitykselliset kohderyhmät (esim. sukupuolen, tulojen, kulttuurin, sijainnin ja talotyypin perusteella). SENDER-kumppanit ymmärtävät näin paremmin kuluttajien erilaisia tarpeita ja kysyntämalleja, jotta nämä erilaiset energiakuormitukset voidaan ennustaa ja optimoida uusiutuvien energialähteiden käyttö.

Tavoiteindikaattorit: Kuormitusennustevirheiden/poikkeamien suhteellinen parantuminen verrattuna nykytilanteeseen (prosentteina).

Digitaaliset kaksoset kotitalouksien joustavuuspotentiaalin parantamiseksi.

20 % jousto kotitalouksille vuodessa
kuluttajien käyttäytymistä kuvaavien digitaalisten esitysten avulla niiden joustopotentiaalin tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi

WP5:n ja WP6:n ensimmäisten vaiheiden aikana tunnistetut kuluttajasegmentoinnit on jäljennettävä digitaalisesti, jotta valittujen kuluttajien energiantarvetta voidaan ennustaa. Kuluttajasegmenttien digitaalisia esityksiä kutsutaan digitaalisiksi kaksosiksi. Näiden digitaalisten kaksosten tiedot voidaan yhdistää, jotta voidaan luoda kokonaiskuva eri kuluttajien vuorovaikutuksesta verkon kanssa. Tämän tietojen yhdistämisen (WP5) perusteella energiapalvelujen toimijat (esim. verkko-operaattorit, aggregaattorit, energiaosuuskunnat, energiayhteisöt) pystyvät paremmin tunnistamaan, hyödyntämään ja kaupallistamaan kuluttajien käyttäytymisen joustavuuspotentiaalia. Tämä johtaa optimoituun verkonhallintaan, uusiutuvien energialähteiden laajempaan integrointiin ja uusiutuvien energialähteiden sääntelyn vähentämiseen.

Tavoiteindikaattorit: Säädellyn joustavan sähkönkysynnän kasvu (prosentteina asennetusta joustavan kysynnän määrästä), kotitaloutta ja vuotta kohden tarjotun joustavuuden määrä (kWh).

Innovatiivinen liiketoimintamalli, jossa voitot jaetaan kuluttajien ja verkonhaltijoiden kesken.

Suurempi voitto-osuus jaetaan kuluttajille
liiketoimintamallin avulla, jossa voitot jaetaan kuluttajien ja verkonhaltijoiden kesken.

Tällä hetkellä kysyntäjoustohankkeita rakennetaan enimmäkseen verkonhaltijan tai jakeluverkonhaltijan näkökulmasta. Tämä johtaa siihen, että kysyntäjoustosta saatavat taloudelliset hyödyt jaetaan yksipuolisesti verkonhaltijan/verkonhaltijan hyväksi ja että kuluttajat eivät osallistu hankkeisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

SENDERin tavoitteena on tuoda oikeudenmukainen osuus hankeratkaisujen hyödyistä kuluttajille. Tämä on erittäin tärkeää, jotta kuluttajat saadaan mukaan näihin uusiin mekanismeihin, ja se osoittaa asianmukaisesti, että kuluttajilla on aktiivinen rooli energiamarkkinoiden ytimessä. Tämän vuoksi kehitetään erityinen liiketoimintamalli (WP8) yhteistyössä asianomaisten toimijoiden kanssa ja yhteissuunnittelun ohjausryhmän tukemana, jotta kysyntäjoustosta saatavat voitot voidaan jakaa oikeudenmukaisesti.

Tavoiteindikaattorit: Käyttäjien hyväksyntä uusille liiketoimintamalliehdotuksille mitattuna SENDER-pilottitoteutuksen tilaajien määrällä; kuluttajille ehdotetut taloudelliset kannustimet (€/kWh tarjottua joustavuutta).

 

Uusi oikeudellinen ja sääntelykehys, joka nopeuttaa ja helpottaa kuluttajapohjaisten DR-teknologioiden käyttöönottoa.

2 säädösasiakirjaa uusia oikeudellisia puitteita varten
jotka nopeuttavat ja helpottavat kuluttajapohjaisten kysyntäjoustoteknologioiden käyttöönottoa

Tällä hetkellä kuluttajia koskeva lainsäädännöllinen suoja on usein esteenä sellaisten innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiselle, joita ei ole vielä otettu huomioon sääntelykehyksessä. Esimerkiksi sähköalalla älykkäiden mittareiden käyttöönotto herätti paljon kysymyksiä, jotka liittyivät tiedonhankintaan, käyttöön ja kuluttajille koituviin hyötyihin.

SENDER-ohjelman päätoiminta perustuu yksityisten tietojen käyttöön yksilöiden käyttäytymismallien tunnistamiseksi. Kun otetaan huomioon tiedonkeruun ja -analyysin arkaluonteisuus, mahdolliset lainsäädännölliset ja oikeudelliset esteet voivat olla kriittisiä hankkeen toteuttamisen ja toistettavuuden kannalta. Siksi SENDER-ohjelma analysoi voimassa olevaa lainsäädäntöä/sääntelyä (WP4) hahmotellakseen ehdotussuunnitelmia yhteiskehittämisryhmille. Lisäksi SENDER-konsortio tutkii hankkeen kannalta kriittisiä asioita koskevan lainsäädännön eroja konsortion ja pilottihankkeen osallistujamaiden välillä. Tämän analyysin perusteella hanke antaa suosituksia julkisille elimille, jotta kuluttajien olisi helpompi yhdenmukaistaa ja toteuttaa kestäviä toimia.

Tavoiteindikaattorit: Asiakirjojen julkaiseminen, joissa annetaan suosituksia EU:n parlamentin energiaryhmälle; asiakirjojen määrä sääntelyviranomaisille kussakin maassa, jossa on demonstraatiokohde.

SENDER-ratkaisun demonstrointi kolmessa kohteessa.

400 kotitaloutta kolmessa pilottikohteessa
Espanjassa, Itävallassa ja Suomessa

WP5:n ja WP6:n ensimmäisten vaiheiden aikana tunnistetut kuluttajasegmentoinnit on jäljennettävä digitaalisesti, jotta valittujen kuluttajien energiantarvetta voidaan ennustaa. Kuluttajasegmenttien digitaalisia esityksiä kutsutaan digitaalisiksi kaksosiksi. Näiden digitaalisten kaksosten tiedot voidaan yhdistää, jotta voidaan luoda kokonaiskuva eri kuluttajien vuorovaikutuksesta verkon kanssa. Tämän tietojen yhdistämisen (WP5) perusteella energiapalvelujen toimijat (esim. verkko-operaattorit, aggregaattorit, energiaosuuskunnat, energiayhteisöt) pystyvät paremmin tunnistamaan, hyödyntämään ja kaupallistamaan kuluttajien käyttäytymisen joustavuuspotentiaalia. Tämä johtaa optimoituun verkonhallintaan, uusiutuvien energialähteiden laajempaan integrointiin ja uusiutuvien energialähteiden sääntelyn vähentämiseen.

Tavoiteindikaattorit: Säädellyn joustavan sähkönkysynnän kasvu (prosentteina asennetusta joustavan kysynnän määrästä), kotitaloutta ja vuotta kohden tarjotun joustavuuden määrä (kWh).

Kestävä ratkaisu, johon liittyy vahvoja levitystoimia ja monistamissuunnitelma.

5 levitystapahtumaa

Monet kestävän kehityksen, ilmastonsuojelun ja energiakäänteen tukemiseen tähtäävät erittäin merkitykselliset hanketulokset eivät saa sidosryhmiltä tarvittavaa huomiota, jotta niillä olisi odotettavissa oleva yhteiskunnallinen vaikutus pitkällä aikavälillä.

SENDER luottaa WP9:ssä toteutettuihin vahvoihin viestintä- ja levitystoimiin, joilla varmistetaan tulosten laaja näkyvyys. Lisäksi SENDER-hankkeessa hyödynnetään aiempien H2020-hankkeiden tuloksia, otetaan ratkaisujen kehittäjät suoraan mukaan kumppaneiksi ja rakennetaan ratkaisu yhdessä kuluttajien kanssa. Näin hankkeen aikana voidaan toteuttaa pitkäaikaisia ratkaisuja. Työryhmässä 8 laaditaan myös monistamissuunnitelma ja hyödyntämissuunnitelma, jotta voidaan tutkia ratkaisun monistamismahdollisuuksia muissa kohteissa, ja tätä tukee mukana olevien kumppaneiden kaupallinen kiinnostus.

Tavoiteindikaattorit: tiedotustilaisuudet tiedeyhteisön keskuudessa, julkaisut akateemisissa/tieteellisissä lehdissä, verkkosivuston kävijöiden määrä vuodessa.

 

Tiivis yhteistyö muiden asiaankuuluvien EU-hankkeiden kanssa ja monialaisten kysymysten käsittely.

5 aloitetta synergiassa muiden aiheeseen liittyvien EU-hankkeiden kanssa, joissa
käsitellään poikkileikkaavia kysymyksiä ja edistetään yhteistyötä muiden asiaankuuluvien EU-hankkeiden kanssa.

SENDER-ohjelmassa sovellettu yhteiskehittämisprosessi ja kuluttajien osallistuminen perustuvat uusimpiin innovaatio- ja teknologiakehitysmalleihin. Sovelletut mallit perustuvat enimmäkseen yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen tutkimukseen, ja niissä otetaan huomioon teknologian ja palveluiden kehittämiseen liittyvät osallisuutta koskevat kysymykset, kuten sukupuolikysymykset.

Näitä monialaisia kysymyksiä käsitellään hankkeessa, sillä kumppanit käsittelevät näitä aiheita suoraan, jotta ne voidaan sisällyttää SENDER-hankkeeseen. Lisäksi SENDER järjestää yhteistyötä (WP8 ja WP9) muiden hankkeiden kanssa, kuten INTERRFACE ja COORDINET, joita tuetaan aihealueella LC-SC3-ES-5-2018-2020 ja jotka lähestyvät haastetta enemmän verkkonäkökulmasta, kun taas SENDERissä keskitytään kuluttajien näkökulmaan. BRIDGE-aloitteen kautta SENDER pyrkii myös vahvaan yhteistyöhön asiaankuuluvien hankkeiden kanssa ja siihen, kenen kanssa yhteistyötä tehdään, jotta saadaan aikaan kaikkia hankkeita hyödyttäviä synergioita.

Tavoiteindikaattorit: yhteistyöhankkeiden määrä, järjestettyjen yhteisten tapahtumien määrä.

Activities

Hankkeen hallinnointi
Johtaja:
SIN

Yhteiskehittämisprosessin toteuttaminen
Johtaja
: NTNU

Ennakoivan kysyntäjouston järjestelmän määrittely
Johtaja: HPT

Poliittiset toimet, säännökset, kyberturvallisuus ja tietosuoja
Lyijy: TRIALOG

Kuluttajamallien mallintaminen
Johtaja: NTNU

Teknologinen kehitys
Johtaja: HPT

Demonstraatio
Johtaja: ECO

Liiketoimintamalli, hyödyntäminen ja etenemissuunnitelma
Johtaja: SIN

Viestintä, tiedonjakaminen ja verkostoituminen
Johtaja: EQY

Eettiset vaatimukset
Johtaja: SIN

EXPECTED IMPACTS

Seuraavassa osiossa esitellään SENDER-hankkeen tärkeimmät odotetut vaikutukset, miten ne toteutetaan ja mitä indikaattoreita seurataan, jotta varmistetaan toimien asianmukainen toteuttaminen hankkeen aikana.

Kulutusjouston käytön lisääntyminen koko Euroopan energiajärjestelmässä.

SENDERin päätavoitteena on kehittää innovatiivisia strategioita, joilla kuluttajat saadaan paremmin mukaan kysyntäjoustomekanismeihin, jotka ovat keskeinen osa puhtaan energian pakettia ja joilla kuluttaja asetetaan sähkömarkkinoiden keskiöön. Se on ensimmäinen askel kohti DR:n käytön lisäämistä koko Euroopan energiajärjestelmässä. Tämä validoidaan seuraavilla tavoilla:

 • kehittämällä yhteisiä prosesseja kuluttajien kanssa WP2:n puitteissa.
 • SENDER-ratkaisun validointi kolmen demonstraatiopaikan avulla WP7:ssä.
 • laajamittainen käyttöönotto kaikkialla Euroopassa levittämistoimien avulla WP9:ssä.
 • WP8:n vahva monistamissuunnitelma

Tekemällä demonstraation kolmella demonstraatiopaikalla, joilla on hyvin erilaiset kulttuurit, suhde energiaan, ilmasto-olosuhteet, energiaverkko-olosuhteet, taloudellinen tilanne ja muut olosuhteet, SENDER-ratkaisun monistettavuuspotentiaalia lisätään voimakkaasti. Tällaisen erilaisuuden ansiosta voidaan ajatella, että samankaltaisia maita voitaisiin helposti harkita monistettavaksi, kuten esimerkiksi Portugali, Italia, Saksa, Slovenia, Ruotsi ja Norja.

Jotta voidaan mitata SENDERin todellista vaikutusta EU:n kysyntäjoustoon liittyvään monistettavuuteen, seuraavia keskeisiä tulosindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

1.1 Niiden maiden lukumäärä, joissa hankkeessa toteutetaan kysyntäjoustopilotteja.
1.2 Niiden EU:n maiden lukumäärä, joissa on potentiaalia monistamiseen.

Kulutusjoustoon osallistuvien kuluttajien määrän ja kuluttajatyyppien lisääntyminen kaikkialla Euroopassa.

SENDERin tavoitteena on lisätä kysyntäjoustoon osallistuvien kuluttajien määrää Euroopassa perustamalla kolme demonstraatiokohdetta Itävaltaan, Suomeen ja Espanjaan. Kuluttajat osallistuvat hankkeen aikana myös seuraaviin toimiin:

 • WP2:ssa yhteissuunnitteluprosessin toteuttamisessa.
 • WP3:ssa, jossa aiemmin älykkäitä kotiratkaisuja käyttäneet kuluttajat sitoutetaan kysyntäjoustotoimintaan.
 • WP7: käytännön toteutus, demonstrointi, analyysi ja suositusten laatiminen kuluttajien demonstraatiopaikoilla saamien kokemusten perusteella.

Tällä hetkellä kysyntäjoustoratkaisut koskevat pääasiassa paljon energiaa käyttäviä, paljon sähköä kuluttavia teollisuudenaloja, koska tällaisten harvojen toimijoiden kuormituksen siirtämisellä on suuri vaikutus verkkoon. SENDER-ohjelmassa keskitytään kuitenkin kotitalouksiin ja tämän uuden kuormitusryhmän tuomiseen kysyntäjoustomarkkinoille, ei niinkään homogeenisena uutena kuluttajatyyppinä vaan monina kuluttajina. Kuluttajat jaetaan vähintään kahdeksaan eri luokkaan sosioekonomisten ja kulttuuristen tekijöiden perusteella, jotka edustavat erilaisia kuluttajatyyppejä. Tällä lähestymistavalla pyritään varmistamaan, että kuluttajien sitouttamismenetelmät ja ehdotetut palvelut räätälöidään kullekin segmentille täytäntöönpanon tehokkuuden lisäämiseksi.

Jotta voidaan mitata SENDERin todellista vaikutusta kysyntäjoustoon osallistuvien kuluttajien määrän ja tyyppien osalta, seuraavia keskeisiä tulosindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

2.1 Eri kuluttajasegmenttien määrä
2.2 Kysyntäjoustoon osallistuvien kotitalouksien määrä Espanjassa
2.3 Kysyntäjoustoon osallistuvien kotitalouksien määrä Itävallassa.
2.4 Kysyntäjoustoon osallistuvien kotitalouksien määrä Suomessa.

osoitetut innovatiiviset energiapalvelut, joihin liittyy parhaita käytäntöjä ja tehokkaita kannustimia, jotka auttavat monistettavuutta laajassa mittakaavassa.

Teknologian parantamisen ja kestävyyden lisäämisen osalta SENDERin tavoitteena on:

 • osoitetaan ja parannetaan innovatiivisten energiapalvelujen elinkelpoisuutta kehittämällä innovatiivisia kuluttajien sitouttamisstrategioita ja integroimalla muita kuin energiaan liittyviä palveluja kuluttajille suunnatuksi pakettisovellukseksi.
 • parantaa suurelta osin kotitalouksien kysyntäjouston elinkelpoisuutta, jotta se vastaisi WP2:ssa määritettyjä kuluttajien tarpeita.
 • varmistetaan, että ehdotetuissa ratkaisuissa otetaan huomioon loppukäyttäjien tarpeet, epäilykset ja muut käyttöön liittyvät seikat.
 • valmistautua SENDER-ratkaisun laajamittaiseen monistamiseen julkaisemalla parhaita käytäntöjä ja monistamisen työkalupakki.
 • kehitetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, joissa voitot jaetaan kuluttajien ja verkko-operaattoreiden kesken.

Jotta SENDERin todellista vaikutusta palveluihin ja monistamismahdollisuuksiin voidaan mitata, seuraavia keskeisiä tulosindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

3.1 Kehitettyjen kuluttajien sitouttamisstrategioiden määrä
3.2 Kuluttajien pitkäaikainen sitoutuminen hankkeen aikana.
3.3 Kuluttajien kannattavuuden lisääntyminen, joka näkyy heidän energialaskujensa pienenemisenä (energialaskun pieneneminen DR-kuluttajan osalta).
3.4 Jakeluverkonhaltijoiden kannattavuuden parantaminen lisäämällä potentiaalisten DR-asiakkaiden määrää (DR-asiakkaiden määrän kasvu seuraavien viiden vuoden aikana).

Lisätään sellaisten palvelujen käyttöä, joissa energiatehokkuus yhdistetään muihin energiapalveluihin, teknologioihin ja muihin kuin energiaan liittyviin etuihin.

SENDER kehittää räätälöitävissä olevan, käyttäjäkohtaisen kotiautomaatiotuotteen. Tässä tuotteessa yhdistetään kysyntäjoustopalvelut energiatehokkuuteen, mukavuuteen, sähköajoneuvojen hallintaan ja muihin kuin energiapalveluihin, jotka määritetään WP3:ssa, mutta joihin voi kuulua esimerkiksi terveydenhuolto-, palohälytys- ja turvallisuuspalveluja.

Lisäksi energiatehokkuuteen liittyvien palvelujen ja kehittyvien teknologioiden innovatiivisia yhdistelmiä kuvastavat tekoälyyn perustuva kuluttajatottumusten analyysi kulutusennusteiden laadun parantamiseksi ja kuluttajien digitaalisen kaksoisolennon kehittäminen. WP5. Energiapalvelujen alustava käyttöönotto tapahtuu toteuttamalla SENDER-innovaatioita kolmessa demonstraatiokohteessa seuraavissa paikoissa WP7:ssä; laajamittaista käyttöönottoa valmistellaan WP7:ssä. WP8.

Jotta voidaan mitata SENDERin todellista vaikutusta monipuolisiin energiapalveluihin, seuraavia keskeisiä tulosindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

4.1 Käyttämättömien palvelujen osuus paketista.
4.2 Pakettiin sisältyvien energiaan liittyvien palveluiden määrä.
4.3 Pakettiin sisältyvien muiden kuin energiaan liittyvien palveluiden määrä.
4.4 Muiden palvelujen (esim. älykotiratkaisut) vaihtumisaste SENDERiin.

Innovatiivisten energiapalvelujen luotettavuuden ja saatavuuden parantaminen

SENDERin innovatiivisten energiapalvelujen luotettavuus taataan vaiheittaisella kehitys- ja toteutusprosessilla: ratkaisut simuloidaan ensin, testataan sitten fyysisesti laboratoriossa simuloidussa ympäristössä ja lopuksi toteutetaan kotitalouksissa.

Lisäksi koko menetelmällä, jossa ratkaisua luodaan yhdessä kuluttajien kanssa, pyritään nimenomaan ehdottamaan ratkaisuja, jotka ovat kuluttajien kannalta elinkelpoisia ja joissa ehdotetaan asianmukaisia kannustimia.

Hanke perustuu lukuisiin aiempiin hankkeisiin, joihin kumppanit ovat osallistuneet, ja siinä opitaan niistä ja otetaan käyttöön parhaat käytännöt tehokasta täytäntöönpanoa varten. Yhteiskehittämisprosessin aikana määriteltyjen käyttötapausten perusteella. (WP2 & 3) sääntelyä ja politiikkaa koskevassa analyysissä yksilöidään mahdolliset esteet ja esteet määritellyn ratkaisun täytäntöönpanolle. (WP8). Myös demonstraatiopaikkojen kokemuksia arvioidaan kriittisesti ja tarvittaessa tehdään SENDER-tuotteeseen lisämuutoksia ennen laajamittaisen käyttöönoton valmistelua. WP8.

Jotta voidaan mitata SENDERin todellista vaikutusta ratkaisujen luotettavuuteen, seuraavia keskeisiä suoritusindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

5.1 Innovatiivisten palvelujen määrä
5.2 Kehitettyjen parhaiden käytäntöjen määrä
5.3 SENDER-hankkeiden määrä, joiden pohjalta SENDER toteutetaan.
5.4 Testien kesto ennen käyttöönottoa (kuukausina).
5.5 Energiaosuuskuntien SENDER-ohjelman käyttöönoton määrä.

Kulutustottumusten ja kuluttajakäyttäytymisen ennustettavuuden parantuminen

SENDER keskittyy kehittämään uusia malleja, joiden avulla voidaan tunnistaa kuluttajamalleja ja parantaa kulutusennusteita. Ennustettavuutta parantavien teknisten toimenpiteiden lisäksi SENDER-ohjelmassa rakennetaan uusia oikeudellisia ja sääntelypuitteita, jotka helpottavat kuluttajalähtöisten kysyntäjoustoteknologioiden käyttöönottoa. Hankkeen aikana kerätyt tiedot täydentävät näitä malleja ja validoivat tai parantavat niitä eri vaiheissa:

 • WP5 käyttää yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja kuluttajamallien ja räätälöityjen DR-järjestelmien määrittelemiseksi. Nämä toimet muodostavat perustan kuluttajien digitaalisten kaksosten kehittämiselle.
 • WP5 parantaa myös kuluttajakäyttäytymisen ennustettavuutta eriyttämällä energiatuotteiden ja -palvelujen eri kuluttajasegmentit. Tämän segmentointia koskevan lähestymistavan avulla voidaan mallintaa, mikä ohjaa erilaisten tavaroiden ja palvelujen kysyntää, ja ymmärtää, miten eri tekijät voivat vaikuttaa näihin vaatimuksiin.
 • WP6 täydennetään tätä lähestymistapaa uusimmalla joustavuudella ja uudella innovatiivisella tilastollisella lähestymistavalla.

Yleisesti ottaen SENDER-ohjelmassa yhteiskuntatieteiden ja innovatiivisten teknologioiden välinen yhteistyö, joka perustuu tiedonkeruuseen kuluttajakäyttäytymisen ennustettavuutta varten, edistää molempia tieteenaloja ja lisää nykyistä tietämystä ja ennustettavuusvalmiuksia.

Jotta voidaan mitata SENDERin todellista vaikutusta kuluttajamallien ja -käyttäytymisen ennustettavuuteen, seuraavia keskeisiä tulosindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

6.1 Havaitut ja mallinnetut kuluttajamallit.
6.2 Yhteiskuntatieteellisten artikkeleiden määrä
6.3 Ennustusvirheiden keskimääräinen väheneminen (verrattuna uusimpaan tekniikkaan).
6.4 Ennustettujen teknologia-artikkelien määrä

Asiakkaiden tietosuojan ja yksityisyyden suojan parantaminen

Asiakkaiden tietosuojan ja yksityisyyden suojan parantaminen on SENDER-hankkeen läpileikkaava prioriteetti. Energia-alalla ei tällä hetkellä kehitetä digitaalista kaksosteknologiaa, joka perustuu asiakaskäyttäytymismallien analyysiin ja ennusteisiin kysyntäpuolen joustopotentiaalin hyödyntämiseksi. Siksi konsortio aikoo järjestää SENDERin kehitysvaiheen aikana kaksi hankkeen sisäistä työpajaa, joissa keskustellaan mukana olevien kumppanien kanssa siitä, miten voimassa olevaa sääntelyä (esim. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta) noudatetaan. Tämä edellyttää WP4-6:n asiantuntijoiden osallistumista.

Lisäksi innovatiivisten strategioiden kehittäminen kuluttajien sitouttamiseksi paremmin kysyntäjoustomekanismeihin edellyttää ennen kaikkea kuluttajien luottamusta. Tätä varten kuluttajille suunnattujen tiedotustoimien avulla tiedotetaan avoimesti SENDER-ratkaisun tietosuoja- ja turvatoimista. Tätä ei tehdä ainoastaan esittelemällä tietoa yhteissuunnittelun ohjausryhmässä (WP2), vaan myös antamalla kirjallisia tiedotustilaisuuksia kaikille asiakkaille esittelypaikoissa (WP7).

Lopuksi konsortio odottaa, että erityisesti demonstraatiovaiheen (WP7) aikana saadut kokemukset ja niihin liittyvien esteiden analyysi (WP8) johtavat poliittisiin suosituksiin, jotka koskevat poliittisen ja lainsäädännöllisen kehyksen suunnittelua erityisten tietosuoja- ja turvallisuusstandardien osalta.

Jotta voidaan mitata SENDER-ohjelman todellista vaikutusta tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan, seuraavia keskeisiä tulosindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

7.1 Sisäisten työpajojen määrä, joissa käsitellään yksityisyyden ja tietosuojan sisällyttämistä SENDER-järjestelmän suunnitteluun.
7.2 Tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat tiedotustilaisuudet kuluttajille.
7.3 Tietosuojaa ja standardointivaatimuksia koskevien toimintapoliittisten suositusasiakirjojen määrä.
7.4 Simuloitujen hakkerihyökkäysten aiheuttamien taukojen määrä.

Uusien energiapalvelujen joustavuutta lisäävien tekijöiden parempi mallintaminen

SENDER-ehdotuksen tavoitteena on kehittää kuluttajien digitaalinen kaksonen, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä ja arvioida energian kysyntäpuolen joustopotentiaalia. Tätä varten otetaan käyttöön useita innovaatioita:

 • WP3 kehitetyn Vlab-järjestelmän avulla voidaan simuloida järjestelmien välisiä suhteita ja aggregoida ehdotettujen eri palvelujen joustopotentiaalia.
 • Myös olemassa olevia ja aiemmin kehitettyjä kysyntäjousto-, vertaisverkkokauppa- ja varastointioptimointivälineitä optimoidaan. WP6. Tämän optimointiprosessin tulokset ja sen lopputulos, joka on uusien energiapalvelujen joustovipujen parempi mallintaminen, yhdistetään kokonaisratkaisuksi ja testataan laboratoriossa.
 • WP7 on tarkoitus käyttää mallinnettuja joustovoimansiirtoja kolmessa demonstraatiokohteessa.
 • SENDER-ratkaisun joustavuuteen liittyvien osien lopullinen hyödyntäminen sekä hankkeen jälkeinen hyödyntämistapa hahmotellaan WP8:ssa.

SENDER-ohjelman todellisen vaikutuksen mittaamiseksi joustavuusmallinnuksen osalta seurataan seuraavia keskeisiä suoritusindikaattoreita koko hankkeen ajan:

8.1 Digitaalisten kaksoistestien määrä
8.2 Tarkasteltujen DR-palvelujen määrä

Lisääntynyt energian tai tehon osuus, joka voidaan ottaa käyttöön verkon joustavuuden lisäämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi.

Paikallisyhteisöjen kanssa yhdessä luotu prosessi yhdessä SENDER-laatikon toteuttamisen kanssa tukee verkon joustavuutta ja lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä eri tavoin:

 • SENDER tukee EU:n direktiiviä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytöstä. SENDER-ratkaisun avulla uusiutuvien energialähteiden paikallinen omavaraisuus on mahdollista erityisesti useiden kuluttajien kanssa, ja kysynnän ennustaminen ja kysyntäjousto optimoidaan.
 • SENDER helpottaa digitaalisten kaksosten kehittämistä kysyntäjoustopotentiaalin parantamiseksi optimoimalla kysyntäjoustoa, vertaiskaupankäyntiä ja erilaisten varastointijärjestelmien hallintaa (akkuvarastot, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ajoneuvojen liittäminen verkkoon jne.).
 • Kotitalouksiin ja niiden monenlaisiin energiakuormiin keskittyminen varmistaa, että joustoa haetaan mahdollisimman paljon. WP6 tekee teknologisen pohjatyön, ja vaikutus saavutetaan demonstroimalla ja validoimalla ratkaisu kolmessa pilottikohteessa WP7.
 • SENDER-ohjelmaan sisältyy ratkaisun kestävä käyttöönotto vahvan monistamissuunnitelman avulla WP8:n ja WP9:n kautta.

Jotta voidaan mitata SENDERin todellista vaikutusta verkon joustavuuden kannalta, seuraavia keskeisiä suorituskykyindikaattoreita seurataan koko hankkeen ajan:

9.1 Joustoon käytettävissä olevan sähköliittymän prosenttiosuus kotitalouksia kohti (enintään)
9.2 Prosenttiosuus energiankulutuksesta, joka voidaan ottaa käyttöön joustavuutta varten kotitalouksia kohti hankkeessa.
9.3 Hankkeen kohteena olevien kotitalouksien määrä.
9.4 Kohteena olevien kotitalouksien määrä 5 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Hiilipäästöjen vähentäminen

Jouston tuominen verkkoon vähentää hiilipäästöjä kolmella tavalla:

 1. vähentämällä kulutusta huipputunteina, jolloin verkonhaltijoiden ei tarvitse käynnistää uusia energialähteitä, kuten fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia;
 2. koska joustavuuden lisääminen verkkoon mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden paremman integroinnin, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä;
 3. koska SENDER-järjestelmän tarjoaman ratkaisun ansiosta kuluttajat voivat vähentää energiankulutustaan, mikä osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Energiaköyhyyden torjuminen

Tuomalla kuluttajalle oikeudenmukainen osuus hyödyistä rahallisen korvauksen avulla ratkaisu vähentää energiankulutukseen käytettävää osuutta kotitalouksien budjetista. SENDER-ratkaisuun sisältyvän älykkään vedenlämmitysjärjestelmän avulla voidaan lämmittää vähemmän vettä ja siten vähentää veden lämmitykseen käytettävää energiankulutusta. Tämä kaikki auttaa vähentämään energiaköyhyyttä.

Uusien työpaikkojen luominen

Hanke ja ratkaisu luovat uusia työpaikkoja. Ensin hankkeen aikana tarvittavilla töillä, esimerkiksi esittelypaikoilla, mutta ennen kaikkea pitkällä aikavälillä kehittämällä uusia markkinoita, joilla yritykset ovat kiinnostuneita olemaan mukana.

EU:n teknologisen kilpailukyvyn parantaminen

Hankkeessa tuotettujen tutkimus- ja kehittämistyökalujen tuloksena syntyy vähintään 3 uutta patenttia ja yli 10 tieteellistä artikkelia, jotka edistävät vahvasti EU:n taloudellista ja akateemista johtoasemaa älykkäiden kotien ja niihin liittyvien DR-palvelujen alalla.

Konsortio

BRIDGE initiative

BRIDGE on yhteistyöryhmä, johon kuuluu 155 hanketta (joista 97 on käynnissä ja 58 päättynyt 1. heinäkuuta 2023 mennessä), joissa on mukana seuraavat tahot 1510 organisaatiota osoitteesta 39 maasta EY:n yhteenlaskettu kokonaisrahoitus kaikille hankkeille on 1303 miljoonaa euroa seuraavilla aloilla älykkäät sähköverkot, energian varastointi, saaret ja digitalisaatio. joita on rahoitettu Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista viimeisten kahdeksan vuoden aikana (2015-2023).

BRIDGE-prosessi edistää jatkuvaa tiedonvaihtoa hankkeiden välillä, minkä ansiosta ne voivat esittää päätelmiä ja suosituksia hanketulosten tulevasta hyödyntämisestä yhdellä äänellä neljän eri työryhmän kautta, jotka edustavat tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita:

 • Tietojen hallinta
 • Liiketoimintamallit
 • Säädökset Kuluttaja
 • ja kansalaisten sitoutuminen

What is Horizon 2020 ?

Vuonna 2011 EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet kehottivat Euroopan komissiota kokoamaan yhteen kaikki aiemmat EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen yksityiset investoinnit, joita nämä rahat houkuttelevat.

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jossa on käytettävissä lähes 80 miljardia euroa rahoitusta seitsemän vuoden aikana (2014-2020).

Ohjelmassa luvataan lisää läpimurtoja, keksintöjä ja maailmanennätyksiä, kun loistavat ideat viedään laboratoriosta markkinoille.

 

 

Käytettävissä oleva rahoitus

Miljardia €

vuosina (2014-2020)

Lue lisää

Horisontti 2020 -puiteohjelma on rahoitusväline, jolla pannaan täytäntöön Innovaatiounioni, Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jolla pyritään turvaamaan Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa pidetään keinona edistää talouskasvua ja luoda työpaikkoja, ja sillä on Euroopan johtajien ja Euroopan parlamentin jäsenten poliittinen tuki. He olivat yhtä mieltä siitä, että tutkimus on investointi tulevaisuuteemme, joten se on keskeisellä sijalla EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun ja työllisyyden suunnitelmassa.

Horisontti 2020 -puiteohjelma yhdistää tutkimuksen ja innovoinnin ja auttaa näin saavuttamaan tämän tavoitteen painottamalla huippututkimusta, teollisuuden johtoasemaa ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä, poistaa innovoinnin esteitä ja helpottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä innovoinnin toteuttamisessa.

Horisontti 2020 -puiteohjelma on avoin kaikille, ja sen yksinkertainen rakenne vähentää byrokratiaa ja aikaa, jotta osallistujat voivat keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää. Tämän lähestymistavan ansiosta uudet hankkeet saadaan nopeasti käyntiin – ja tuloksia saadaan aikaan nopeammin.

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa täydennetään muilla toimenpiteillä, joilla kehitetään eurooppalaista tutkimusaluetta. Näillä toimenpiteillä pyritään poistamaan esteitä ja luomaan todelliset osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinat.

Tutustu Horisontti 2020 -ohjelman budjettiin ja siihen, mitä voimme kertoa ohjelman suosiosta, pk-yritysten menestyksestä, siitä, missä määrin ohjelma on houkutellut uusia tulokkaita – sekä osallistujina että asiantuntija-arvioijina – ja naisasiantuntijoiden osuudesta? Vastaukset alla!

Lue lisää

Esitteessä ” Horisontti 2020 -ohjelma täydessä vauhdissa – kolme vuotta myöhemmin – keskeiset tiedot ja numerotiedot 2014-2016 ” (PDF 3,9 MB) esitetään tilannekatsaus ohjelman tärkeimmistä saavutuksista, kun otetaan huomioon yli 300 ehdotuspyyntöä. Keskeisten seurantatietojen, kuten onnistumisprosenttien, pk-yritysten osallistumisen ja hankearvioinnin, vuosittaisesta kehityksestä voidaan ensimmäistä kertaa nähdä joitakin varhaisia suuntauksia.

Lisää seurantatietoja löytyy Horisontti 2020 -ohjelman interaktiivisesta kojelaudasta.

Osoitteesta https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Miljardia €

Komissio on julkaissut ehdotuksensa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta, joka on Horisontti 2020 -puiteohjelman seuraaja ja joka on kunnianhimoinen 100 miljardin euron tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Ehdotus tehtiin osana EU:n ehdotusta EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi eli monivuotiseksi rahoituskehykseksi.

Ehdotuksessa otettiin huomioon useita eri osatekijöitä, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointi, Lab-Fab-App-raportti (epävirallisesti Lamyn raportti), ennakointitutkimuksia ja useita muita raportteja.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman oikeudelliset tekstit ja tiedotteet

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan sisällytetään poliittisia tehtäviä, joilla varmistetaan tutkimus- ja innovaatiorahoituksen tehokkuus asettamalla selkeästi määritelty tavoite. Komissio on palkannut politiikan asiantuntijoita laatimaan tutkimuksia, tapaustutkimuksia ja raportteja siitä, miten tehtäväkeskeinen poliittinen lähestymistapa toimii.